Programy przedszkolnej edukacji ekologicznej

Program przedszkolnej edukacji ekologicznej "Środowisko chronimy, bo optymistycznie na świat patrzymy"

Program realizowany był od 1 kwietnia  2015 r. do 31 października 2015 r. Realizacja programu obejmowała  blok tematyczny: ,,Żyjemy w zgodzie z naturą”.  Wartość projektu wyniosła 94 000 zł. Program dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Strzegomiu.  W bezpośrednich kontaktach z przyrodą dzieci  poznawały bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego, szczególnie tych  z najbliższego otoczenia. Wzbogacą swoja wiedzę o takich środowiskach przyrodniczych jak: las, pole, łąka, rzeka. Poznały niekorzystne zmiany zachodzące w przyrodzie na skutek działalności człowieka oraz znaczenie wpływu codziennych czynności na stan środowiska. Poznały źródła zanieczyszczeń środowiska i  powietrza, sposoby segregacji i utylizacji śmieci oraz wpływ hałasu na zdrowie i samopoczucie człowieka. Realizując zagadnienia programu dzieci  poszerzały swoją wiedzę na temat niezstąpionej roli Słońca dla życia na Ziemi oraz miejsca Ziemi w kosmosie, jej miejsce w układzie słonecznym i zjawiskami na niej występującymi w wyniku określonego położenia w przestrzeni kosmicznej. Poznały różne rodzaje energii, nie tylko tej elektrycznej, ale i energii życiowej, niezbędnej każdemu człowiekowi do życia. Jak można ją zdobywać, skąd czerpać?  Dowiedziały się co to jest prąd, poznały różne metody pozyskiwania energii oraz odnawialne i nieodnawialne jej źródła. Mogły zbadać właściwości powietrza, właściwości fizyczne rodzimych gatunków gleby. Na te i inne pytania dzieci szukały odpowiedzi poprzez różnorodne doświadczenia, eksperymenty i obserwacje . Zdobytą wiedzę i spostrzeżenia prezentowały w różnorodnych pracach plastycznych. Brały udział w warsztato-wycieczkach, konkursach i akcjach środowiskowych. Dzięki pozyskanym środkom wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne: książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej,  wyposażenie kącików przyrody i ogrodu przedszkolnego. Główną ideą programu było rozbudzanie ekologicznych zainteresowań dzieci, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą oraz świadomej troski o najbliższe otoczenie.

 

Program przedszkolnej edukacji ekologicznej "Z ekologią żyjemy w zgodzie, bo o Ziemię dbamy co dzień"

Projekt ekologiczny „Z ekologią żyjemy w zgodzie, bo o Ziemię dbamy co dzień'' współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu i Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Strzegomiu. Wartość projektu wyniosła 46 000 zł. Program realizowany był od 01 kwietnia 2014 r. do 31 października 2014 r. przez Publiczne Przedszkole Nr 2, Nr 3 i Nr 4 w Strzegomiu. Koordynatorem projektu było nasze przedszkole. Treści programu realizowaliśmy w bloku tematycznym „Energia naszym bogactwem”. Przedszkolaki wzięły udział w ekologicznych akcjach środowiskowych, konkursach,wycieczko-warsztatach ,wystawach, prelekcjach. Podczas zajęć dydaktycznych prowadziły obserwacje, proste doświadczenia, eksperymenty, zabawy badawcze i hodowlę roślin. W przedszkolu powstawały, wystawy prac plastycznych z realizacji programu. Przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt i wyposażenie, pomoce dydaktyczne ( plansze edukacyjne, gry, układanki, zestawy ekologiczne i przyrodnicze, książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej). Teren przedszkola obsadzono ozdobnymi krzewami. Celem programu było uzmysłowienie dzieciom powiązań działalności człowieka z funkcjonowaniem przyrody oraz budowanie ich świadomości i kultury ekologicznej.

 

Program przedszkolnej edukacji ekologicznej "Przedszkolaki robią wszystko, aby dbać o środowisko"

Piąty program ekologiczny "Przedszkolaki robią wszystko, aby dbać o środowisko" realizowaliśmy od 1 kwietnia 2013 r. do 30 listopada 2013 r. wspólnie z trzema przedszkolami ze Strzegomia. Program współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Strzegomiu. Wartość projektu wyniosła 35 000 zł. Program realizowany był w trzech blokach tematycznych: Barwy i głosy naszej okolicy, Co szkodzi przyrodzie, Przyroda żywi i ubiera ? Dary natury. Przedszkolaki wzięły udział w ekologicznych akcjach środowiskowych, konkursach ,wycieczko-warsztatach, wystawach, prelekcjach. Podczas zajęć dydaktycznych prowadziły obserwacje, proste doświadczenia, eksperymenty, zabawy badawcze, hodowlę roślin. W przedszkolach powstawały wystawy prac plastycznych z realizacji programu. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt i wyposażenie (tablica interaktywna, laptop, kąciki przyrodnicze), pomoce dydaktyczne (plansze edukacyjne, gry, układanki, zestawy do zajęć przyrodniczych, książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej), a także sadzonki roślin ozdobnych. Celem głównym programu było kształtowanie świadomego, przyjaznego odnoszenia się do natury i wszelkich form życia, a także do własnego ciała i umysłu. Poznawanie motywów i sposobów ochrony środowiska.

 

Program przedszkolnej edukacji ekologicznej "Eko-przedszkolak mały i duży wie jak naturze i zdrowiu służyć"

Program realizowany był od 1 marca 2012 r. do 31 października 2012 r. wspólnie ze strzegomskimi przedszkolami. Koordynatorem programu było nasze przedszkole. Program współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Strzegomiu. Wartość projektu wyniosła 56 000 zł. Treści programu realizowaliśmy w trzech blokach tematycznych: łańcuch przemian energetycznych, życiodajna energia, apetyt na zdrową energię. Ideą programu było promowanie zdrowego stylu życia poprzez harmonijne życie człowieka ze środowiskiem.Przedszkolaki wzięły udział w ekologicznych akcjach środowiskowych, konkursach, wycieczko-warsztatach. Podczas zajęć dydaktycznych prowadziły obserwacje, proste doświadczenia, eksperymenty, zabawy badawcze i hodowlę roślin. Zdobytą wiedzę, wrażenia i spostrzeżenia dzieci prezentowały podczas różnorodnych konkursów, akcji środowiskowych i prac plastycznych. Wszystkie nasze ekologiczne działania zostały udokumentowane w wydanym przez przedszkole folderze z realizacji programu.Dzięki pozyskanym środkom finansowym nasze przedszkole wzbogaciło się o nowe sprzęty i pomoce dydaktyczne, doposażyliśmy kąciki przyrodnicze, zakupiliśmy książki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej do bibliotek przedszkolnych. Program uzupełnił i wzbogacił działania edukacyjne naszego przedszkola o nowe treści i doświadczenia oraz dostarczył dzieciom możliwości poznawania przyrody przez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.

 

Program przedszkolnej edukacji ekologicznej "Eko-przedszkolak zuch i chwat z ekologią za pan brat"

Program realizowany był od 1 czerwca 2011 r. do 30 listopada 2011 r. Realizacja programu obejmowała cztery bloki tematyczne: Przyroda wokół nas, Las i jego mieszkańcy, W świecie żywiołów: powietrze,woda ziemia, Dobroczynna energia. Wartość projektu wyniosła 16 000 zł. Program dofinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Strzegomiu. Dzieci poznały bogactwo świata roślinnego i zwierzęcego najbliższego otoczenia. Poprzez różnorodne doświadczenia, eksperymenty i obserwacje mogły zbadać właściwości powietrza, właściwości fizyczne rodzimych gatunków gleby. Zapoznały się z rolą wody w przyrodzie i gospodarce przyrody. Dowiedziały się co to jest prąd, poznały różne metody pozyskiwania energii oraz odnawialne i nieodnawialne jej źródła. Zdobytą wiedzę i spostrzeżenia prezentowały w różnorodnych pracach plastycznych. Brały udział w warsztato-wycieczkach, konkursach i akcjach środowiskowych. Dzięki pozyskanym środkom wzbogaciliśmy się o nowy sprzęt i pomoce dydaktyczne: książki o tematyce ekologicznej i przyrodniczej, sprzęt sportowy do ścieżki zdrowia, wyposażenie kącików przyrody i ogrodu przedszkolnego, notebook. Główną ideą programu było rozbudzanie ekologicznych zainteresowań dzieci, rozwijanie świadomości ekologicznej, rozumienie relacji człowieka z przyrodą oraz świadomej troski o najbliższe otoczenie.

 

Program przedszkolnej edukacji ekologicznej "Chociaż mało mamy lat dbamy o czysty świat"

W okresie od grudnia 2009 r. do października 2010 r. realizowaliśmy drugi projekt przedszkolnej edukacji ekologicznej pt. „Chociaż mało mamy lat dbamy o czysty świat”. Projekt współfinansowany był z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska w Strzegomiu. Realizacja programu obejmowała cztery obszary tematyczne: Człowiek i środowisko, Energia odnawialna i nieodnawialna, Woda –źródło życia, Ziemia - nasz dom. Przedszkolaki wzięły udział w wielu akcjach środowiskowych , konkursach, wycieczko- warsztatach. Podczas zajęć dydaktycznych prowadziły obserwacje, proste doświadczenia, eksperymenty, zabawy badawcze. Zdobytą wiedzę, wrażenia i spostrzeżenia dzieci prezentowały w różnorodnych pracach plastycznych. Sposoby realizacji projektu dokumentowane były na stronie internetowej przedszkola, Urzędu Miasta, w lokalnej prasie oraz przedszkolnej galerii fotografii. Przedszkole wydało folder z prezentacją realizowanego projektu. Wartość całego projektu wyniosła 18.000 zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt: projektor, ekran, szafki i regały do kącika przyrody, tablice prezentacyjne, mikroskopy, globusy, modele Ziemi, modele Układu Słonecznego, wiatrowskazy, wiatromierze, podstawy magnetyczne z magnesami, gry, układanki, plansze ekologiczne i książki o tematyce ekologiczno- przyrodniczej. Program uzupełnił i wzbogacił działania edukacyjne przedszkola o nowe treści i zadania. Edukacja ekologiczna dostarczyła naszym dzieciom wielu doświadczeń niezbędnych dla rozwoju wszystkich sfer osobowości i przyczynia się do wykształcenia w dzieciach świadomości, że są one częścią środowiska.  

 

Program przedszkolnej edukacji ekologicznej "Choć przedszkolak jest nieduży to przyrodzie wie jak służyć"

Program przedszkolnej edukacji ekologicznej "Choć przedszkolak jest nieduży to przyrodzie wie jak służyć" realizowaliśmy cyklicznie od 1 marca 2008 do 30 września 2009 r. Dzieci prowadziły obserwacje wybranych ekosystemów: łąki, pola lasów, rzeki stawów, jezior i wody. Przedszkolaki wzięły udział w ekologicznych akcjach środowiskowych, konkursach, wycieczko-warsztatach. Podczas zajęć dydaktycznych prowadziły obserwacje, proste doświadczenia, eksperymenty, zabawy badawcze i hodowlę roślin. Zdobytą wiedzę oraz wrażenia i spostrzeżenia dzieci ukazywały w pracach plastycznych oraz w założonych "Księgach przyrody". Sposoby realizacji programu dokumentowane były na stronie internetowej przedszkola i Urzędu Miejskiego, w lokalnej prasie oraz w przedszkolnej galerii fotografii. Przedszkole wydało folder z prezentacją realizowanego projektu. Program współfinansowany był ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu oraz Gminnego Funduszu ochrony Środowiska w Strzegomiu. Całość dotacji wyniosła 19500zł. Dzięki pozyskanym środkom finansowym przedszkole wzbogaciło się o nowy sprzęt audiowizualny (telewizor, kamera cyfrowa, aparat cyfrowy, kserokopiarka, odtwarzacz DVD), doposażono kąciki przyrodnicze w sprzęt i pomoce dydaktyczne (mikroskopy, lupy, menzurki, obserwatorium glebowe, wiwarium, plansze edukacyjne), zakupiono książki o tematyce przyrodniczej i ekologicznej do biblioteki przedszkolnej. Program uzupełnił i wzbogacił działania edukacyjne przedszkola o nowe treści i doświadczenia oraz dostarczył dzieciom możliwości poznawania przyrody przez aktywny i bezpośredni kontakt z nią i jej zjawiskami.  

 

Program profilaktyczny "Mamo, Tato wolę wodę"

Realizując zadania edukacji zdrowotnej w przedszkolu aktywnie włączyliśmy się w styczniu 2013 r. w realizację ogólnopolskiego programu profilaktycznego ,,Mamo, Tato, wolę wodę’’ . Zapoznaliśmy dzieci z zasadami zdrowego stylu życia i zdrowego odżywiania. Bardzo szeroko omawialiśmy znaczenie wody w życiu człowieka. Bohaterem programu ,,Mamo, Tato, wolę wodę’’ jest Zdrojek – sympatyczna wodna postać, z którą dzieci odkrywały wodną krainę, badały, doświadczały, eksperymentowały i bawiły się wodą. Poznały także walory odżywcze i zdrowotne wody mineralnej, która stała się ulubionym napojem podawanym dzieciom między posiłkami. Naszym głównym celem było wyrabianie u dzieci nawyku picia wody mineralnej, a także kształtowanie u dzieci czynnej postawy wobec zdrowia, bezpieczeństwa, higieny i sprawności ruchowej.  

Czytany 2645 razy